Aktiviteter

Brukerpanel

I fire av kommunene ble det opprettet brukerpanel som arbeidet over en lengre periode med mer dyptgående gjennomgang og drøftinger av forbedringsområder. I de kommunene hvor tjenestene hadde blitt evaluert av brukere gjennom en brukerrevisjon eller Bruker-Spør-Bruker (Trondheim, Melhus og Timrå), ble resultatene fra disse brakt inn i drøftingene, noe som viste seg å styrke arbeidet i brukerpanelene vesentlig. Brukerpanelene har vist seg å ha en flersidig nytte. Både for prosjektet, for kommunene og for den enkelte deltaker i panelene, som har utviklet mye gjennom å delta i en slik meningsfull aktivitet. Deltakere i brukerpanelene har også fått møtes gjennom «Brukerpanel treff». Tilbakemeldingene fra deltakere har vært at disse møtene har vært utrolig inspirerende og nyttig.

Dialogmøter

I tillegg til fagdager har det også vært arrangert bredere dialoger med øvrige befolkning hvor tema om utvikling av bedre tjenester innen psykisk helse har stått på dagsorden. Det har blant annet vært gjennomført såkalt borgerdialog i Østersund.

Fagdager

Karl Johan Johansen på en fagdag
Fagdag med Karl Johan Johansen

For å få formidlet resultater underveis og styrke forankringen i kommunen ble det arrangert fagdager hvor prosjektet fikk en direkte dialog med ansatte og brukere i tjenestene. Dette var til gjensidig nytte. Prosjektet fikk viktige innspill og kommentarer, og de ansatte ble motivert til å jobbe med innovasjonsarbeid og innovasjon ble satt på dagsorden som noe alle ansatte måtte være opptatt av. Derved kunne prosjektet bidra til å styrke forståelse og engasjement vedr. innovasjon.

Konferanser

Bilde fra en konferanse

Deltakere i prosjektet har ved flere anledninger deltatt på konferanser om interregsamarbeid og relevante temaer i prosjektet. Dette har vært viktig for motivasjon og oppdatering av kunnskap for prosjektledelsen. Prosjektledere har deltatt på konferanser både i Stockhom og i Thessaloniki.

Nettverksmøter

Prosessen i prosjektet har hele veien blitt styrket med nettverksmøter. Møtene har vært lagt til de ulike kommunene og et viktig innslag på disse møtene har vært at deltakere ble oppdatert på situasjon og problemstillinger i kommunene som var vertskap. På nettverksmøtene har man kunnet diskutert felles problemstillinger og likhet samt ulikheter i prosjektet. Det har vært en betydelig erfaringsoverføring mellom kommuner og land.

Rapportering

En stor del av Interregprosjektets administrative arbeid har bestått i rapportering og anmodning om utbetaling av prosjektmidler. Dette har til tider vært tidkrevende. Heldigvis har vi hatt god kontroll hele veien mht. dette og være i forkant av kravene til rapporteringsarbeidet og de ulike datoer for rapportering vi har måttet forholdt oss til.

Studiebesøk

Studiebesøk hos PIO senteret i Oslo
Studiebesøk hos PIO senteret i Oslo

Studiebesøkene har vært viktig for å innhente impulser fra hverandre i prosjektet. Det har vært gjennomført studiebesøk til samtlige kommuner og til noen flere. Resultatene fra disse har bidratt mye til utviklingen i prosjektet.

Utviklingsarbeid

I prosjektet ble det foretatt en gjennomgang og vurdering av status i tjenestene og sett på forbedringsområder i forhold til bedre samarbeid og samproduksjon. I noen av kommunene ble det gjennomført en mer systematisk evaluering, men i andre ble dette gjort enklere.

Fokus var i begge tilfeller å identifisere hva som kunne forbedres, samt å komme med forslag om hvor brukere og tjenesteytere kunne samarbeide om dette.

Videokonferanser

I noen tilfeller har videokonferanser vært den helt klart beste, billigste og mest miljøvennlige måte å kommunisere på for å avvikle møter på i prosjektet. Det har derfor blitt en rekke slike møter i prosjektet, bl.a. med PIO-senteret i Oslo, og Waltham Welfere HUB i London. Under planlegging av studieturer har det vært videomøter i forkant så studiebesøkene kunne bli mest mulig vellykkede. Videre har det vært møter mellom prosjektleder og mellom kommunen.